trap

Vorige levens feit of fantasie

Hypnotherapeuten die met regressie werken kunnen tegen het feit aanlopen dat de cliënt spontaan teruggaat naar een gebeurtenis uit een – al dan niet vermeend – vorig leven. De vraag is dan: Vorige levens feit of fantasie? De details die daarbij omhoog kunnen komen kunnen bijzonder realistisch overkomen. Dat kunnen allerlei gebeurtenissen zijn uit allerlei landen en van alle tijden. Zo ben ik in de praktijk heksenverbrandingen tegengekomen en ook de trieste verslagen van mensen die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in de gaskamer omkwamen. Voor de hypnotherapeut is het in feite niet zozeer van belang of de gebeurtenis een feitelijk verslag is of dat het vanuit de perceptie van het onderbewustzijn omhoogkomt. We gaan er vanuit dat we daar het probleem oplossen waar het onderbewustzijn van de cliënt de perceptie van het probleem neerlegt. En in de praktijk blijft dat een effectieve therapeutische techniek te bieden.

Blijft natuurlijk nog wel de nieuwsgierigheid van de hypnotherapeut ten aanzien van het verschijnsel van vorige levens. In de Westerse cultuur is het idee van vorige levens en van karma – de gedachte dat wat je in een volgend leven meemaakt veroorzaakt wordt door de acties uit vorige levens hetzij in positieve of negatieve zin – niet bijzonder geaccepteerd. In Oosterse landen is het veel meer geaccepteerd om uit te gaan van vorige levens en omdat deze gedachte maatschappelijk niet wordt ‘weggedacht’ zijn er meer verslagen van bijvoorbeeld kinderen die over een al dan niet vermeend vorig leven vertellen.

Er zijn op zijn minst opvallende anekdotische verhalen die je aan het denken zetten. De schrijver Irvin Mordes heeft het boek “You will never die” geschreven waarin de hypnosesessies worden beschreven met Alvin Leary die terwijl hij in een staat van hypnose was in staat was om in zestien verschillende talen te spreken en te schrijven en verslag te doen van vorige levens. Alvin Leary had de school nooit afgemaakt en had geen andere talen dan Engels geleerd en in hypnose sprak hij vloeiend Italiaans, Cherokee, Frans, Latijn, klassiek Grieks, Hebreews, oud Egyptisch en een aantal onbekende talen. Daarnaast kon hij in vele van deze talen schrijven, inclusief Egyptische hiëroglyfen.

Dr. Ian Stevenson heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar vorige levens en identificeerde drieduizend kinderen die specifieke, gedetailleerde en accurate herinneringen konden reproduceren over hun vorige levens.

Een andere onderzoeker in dit veld is de psychiater Jim Tucker die in 2008 uitgebreid gepubliceerd heeft in het tijdschrift explore waarin hij een aantal gevalsbeschrijvingen weergeeft.

Als je je voor dit onderwerp interesseert zul je ontdekken dat er serieus onderzoek naar wordt gedaan en dat de bevindingen op zijn minst opmerkelijk zijn. Wat moet dan de conclusie zijn op de vraag: “Vorige levens feit of fantasie?” Het blijft een lastige vraag om deze te beantwoorden, niet alleen omdat wij sterk gekoppeld zijn aan de realiteit vanuit het ‘materialistische denken’ vanuit het gedachtegoed van Descartes, maar ook omdat in de westerse wereld deze realiteit sterk gedeeld wordt, met andere woorden we hebben er geen geloof in. En er zijn alternatieve verklaringen te bedenken voor het fenomeen vorige levens.

Blijft het feit dat als een cliënt spontaan teruggaat naar een al dan niet vermeend vorig leven, dit heilzaam kan werken ten aanzien van de problematiek waarvoor hij/zij komt. Daarnaast is het voor de hypnotherapeut fascinerend om deze verslagen te krijgen en de mooie uitkomsten te zien die het werk biedt.