Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van HypnoseMentor

HypnoseMentor, tevens handelend onder OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands, Oostrom Organisatie Advies en Oostrom Productions, hierna HypnoseMentor genoemd.
Telefoonnummer:  0162-455053
E-mailadres: info@hypnosementor.nl
KvK-nummer: 20096995
Btw-identificatienummer: NL001272693B81
Rechtspersoon: Eenmanszaak
Voorwaarden per 15-11-2022

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:
De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen HypnoseMentor en de Wederpartij.

Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de Consument of afnemer gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Bedrijf
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:
De Wederpartij die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Community:
De Hypnose Community website waar het lid op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken van informatie, audio’s, video’s,  e-boeken, ledeninformatie, uitwisselingsfora in combinatie met andere leden. Zie artikel 8.

Wederpartij
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan. Onder Wederpartij zijn zowel de cliënt die hypnosesessies afneemt,

het lid met een gratis of betaald lidmaatschap en de afnemer van de digitale inhoud en/of diensten op afstand.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die HypnoseMentor voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en HypnoseMentor, waarbij in het kader van een door de HypnoseMentor georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor  communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen

Digitale inhoud:
gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager:
Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Wederpartij in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

HypnoseMentor:
HypnoseMentor, ingeschreven bij de KvK onder nummer 20096995.

Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en HypnoseMentor, waarbij in het kader van een door de HypnoseMentor georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik, wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen

Modelformulier voor herroeping:
het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Wederpartij en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Hypnosesessie:
Dit betreft een individuele afspraak met een hypnotherapeut van HypnoseMentor, waarbij de Wederpartij een specifieke doelstelling formuleert om tijdens de sessie aan te werken.

Groepshypnose sessies:
Dit betreft sessies waarbij een hypnotherapeut van HypnoseMentor met een groep werkt aan een specifieke doelstelling.

GAT:
De geschilleninstantie inzake de individuele hypnosesessies

Zorgaanbieder:
therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s)genaamd Catcollectief

Sessieovereenkomst:
gesloten (behandel) Overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt. Zie artikel 9.

Wkkgz:
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HypnoseMentor en Overeenkomst zowel op afstand als op andere wijze afgesloten tussen HypnoseMentor en Wederpartij.

Voor wat betreft de opleidingsactiviteiten van HypnoseMentor zijn de Algemene-Voorwaarden-NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met HypnoseMentor, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aangeboden via een link in de betreffende digitale bestelformulieren op de websites. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld via de website van HypnoseMentor of de website van de Hypnose Community.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden er tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn worden deze bij het aanbod vermeld.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden HypnoseMentor en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Indien HypnoseMentor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HypnoseMentor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met HypnoseMentor zijn overeengekomen.

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

HypnoseMentor kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is HypnoseMentor daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HypnoseMentor anders aangeeft.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HypnoseMentor langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de HypnoseMentor is bevestigd, kan de Wederpartij de Overeenkomst ontbinden.

Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HypnoseMentor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument of afnemer elektronisch kan betalen, zal HypnoseMentor daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt HypnoseMentor de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HypnoseMentor zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal HypnoseMentor de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal HypnoseMentor daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal HypnoseMentor proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

HypnoseMentor zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan HypnoseMentor kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en HypnoseMentor zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

6.1. Bij producten:

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft HypnoseMentor het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. HypnoseMentor mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

HypnoseMentor mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de kalenderdag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De Consument kan een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet ontbinden op grond van het herroepingsrecht vanwege de aard van het aangeschafte product.

Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De Wederpartij is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als

HypnoseMentor hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

De genoemde bedenktijd gaat in op de kalenderdag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de kalenderdag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan HypnoseMentor.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de HypnoseMentor.

De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De Consument zendt het product in een deugdelijke verpakking terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door HypnoseMentor verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als HypnoseMentor niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als HypnoseMentor aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.2 Uitsluiting herroepingsrecht

– Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, zoals individuele of groep hypnosesessies.

– Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

– De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

* de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

– Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HypnoseMentor geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen.

– Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden.

– Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden.

Artikel 6.3 Verplichtingen van HypnoseMentor bij herroeping

Als HypnoseMentor de melding van herroeping door de Consument heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

HypnoseMentor vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door HypnoseMentor in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt, maar kan wachten met terugbetalen hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

HypnoseMentor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan HypnoseMentor kenbaar heeft gemaakt.

HypnoseMentor zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien HypnoseMentor gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan HypnoseMentor heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij HypnoseMentor schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij HypnoseMentor alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat HypnoseMentor zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat HypnoseMentor binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Deze bepaling is van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Lid van de Community.

De Community is  de Hypnose Community website (https://hypnosecommunity.nl – Nederlandstalig en/of https://hypnosiscommunity.nl – Engeltalig)  waar het lid op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken van informatie, audio’s, video’s,  e-boeken, ledeninformatie, uitwisselingsfora in combinatie met andere leden dat geplaatst is ophttps://hypnosecommunity.nl / https://hypnosiscommunity.nl.

Met ingang van 15-11-2022 maakt HypnoseMentor gebruik van een nieuwe community, namelijk HypnosisCommunity

8.1 Het lidmaatschap

Het basislidmaatschap van de Hypnose Community is gratis. HypnoseMentor kan besluiten om bepaalde delen van de website al dan niet tegen betaling aan leden of bepaalde groepen van leden beschikbaar te stellen.

Het lidmaatschap komt tot stand door middel van registratie op de website. Een betaald lidmaatschap komt tot stand door middel van de lidmaatschapsbetaling of door het opgeven van de betalingsgegevens door het lid via telefoon, e-mail of schriftelijk.

HypnoseMentor heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel lid te weigeren.

Minderjarigen hebben te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming nodig van zijn ouder of voogd.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derden te gebruiken.

Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit HypnoseMentor of het lid.

Het opzeggen van een betaald lidmaatschap kan steeds uiterlijk één maand vóór het einde van de lidmaatschapsperiode. Een lidmaatschap met een betaling per maand kan voor het einde van de betaalde maand opgezegd worden. De opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail aan HypnoseMentor via de e-mail  info@hypnosementor.nl

De Overeenkomst geldt voor de lidmaatschapsperiode en kan niet tussentijds worden opgezegd.

Het lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot de Hypnose Community.

Alle door HypnoseMentor verkregen informatie dient lid binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij lid aanwezige (computer)apparatuur of de door lid beheerde (online) software. Tenzij vooraf anders vermeld.

Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 3 maanden na beëindiging.

8.2 Rechten en plichten in de Community van HypnoseMentor

HypnoseMentor spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijde beschikbaar is.

HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van door leden aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop, mocht dat na afspraak via het platform van de Community op enigerlei wijze worden aangeboden.

HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor (commerciële) afspraken welke tussen leden worden gemaakt.

HypnoseMentor behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het lidmaatschap. HypnoseMentor zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

HypnoseMentor kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community.

HypnoseMentor verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Community. Tenzij Lid aangeef deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

HypnoseMentor spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door een lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden.

HypnoseMentor is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Gebruiker is geplaatst.

HypnoseMentor behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Community of anderen.

HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken,  ontmoetingen, feesten buiten de Community welke door een lid zijn gemeld binnen de Community.

HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangebode digitale producten en biedt deze slechts aan ter informatie en HypnoseMentor ontvangt mogelijk een commissie bij elke verkoop van een digitaal product, aangeboden via de Community.

HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te weigeren.

8.3. Rechten en plichten in de Community van het Lid

Het lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.

Het lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan het lid worden gevraagd tijdens het registratieproces.

Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan HypnoseMentor door te geven indien deze van toepassing zijn op het lidmaatschap.

Lid dient zich volgens normale omgangsvormen en respectvol te gedragen binnen de Community. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.

Lid zal geen gegevens plaatsen in de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Lid is verplicht om medewerking te verlenen aan registratie, gegevensverstrekking of enig ander vraagstuk vanuit HypnoseMentor jegens het lid.

Lid kiest er zelf voor om een digitaal product van derden aan te schaffen en is ervan bewust dat dit niet persé producten van HypnoseMentor zelf zijn.

De Boards en Groepen zijn niet bedoeld voor persoonlijke reclame van de leden. Dergelijke uitingen kunnen worden verwijderd.

Hypnose Community behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen en het lidmaatschap op te zeggen als de voorwaarden bij het gebruik worden genegeerd.

De Boards zijn niet bedoeld voor de uitwisseling van vakinformatie tussen hypnotherapeuten.

De Groepen kunnen wel gebruikt worden voor de uitwisseling van vakinformatie tussen hypnotherapeuten.

Er is op elke community een speciale pagina met communityvoorwaarden waar aanvullingen ten aanzien van deze voowaarden kunnen worden geplaatst en waarvan verwacht wordt dat de leden zich daaraan houden.

Hypnose Community behoudt zich het recht voor om niet passende berichten te verwijderen.

8.4 Intellectuele eigendomsrechten Community

Lid dient toegang tot de Community direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Het lid kan contact opnemen met HypnoseMentor middels e-mail indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap van Lid.

HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat lid de betaling heeft voldaan. HypnoseMentor streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de Community.

HypnoseMentor staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat lid op grond van het lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten.

HypnoseMentor is niet verantwoordelijk van gebreken door design- en/of programmeerfouten van de Community, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Community.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat HypnoseMentor ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan HypnoseMentor.

Het is het lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Het is lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.

Het Lidmaatschap van het lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met HypnoseMentor is overeengekomen.

8.5 Privacy en gegevens

Bij de HypnosisCommunit gelden de privacyvoorwaarden van Mighty Networks. Het lid stemt in met onderstaande voorwaarden voor het lidmaatschap.

HypnoseMentor respecteert de privacy van het lid. HypnoseMentor zal de persoonsgegevens van het lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met privacyverklaring welke op de website www.hypnosementor.nl is opgenomen.

Het lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

HypnoseMentor zal nimmer persoonsgegevens van lid verkopen aan derden, mits dit om de volledige Community gaat bij een bedrijfsovername en HypnoseMentor zal het lid daarover vooraf informeren.

Gegevens verstrekt door lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.

Lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens in de Community.

Aan de leden wordt gevraagd om in te schrijven onder eigen naam en niet met een pseudoniem. De profielen worden zo goed mogelijk afgeschermd van het openbare internet, maar zijn wel zichtbaar na inloggen voor de gehele Community. We vinden privacy belangrijk en mensen kunnen legitieme redenen hebben om hun persoonsgegevens af te schermen. We hebben dat zo goed mogelijk proberen te doen ten opzichte van het openbare internet, maar gezien de open community die we willen zijn kan dat niet volledig.

HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld als door oorzaken buiten HypnoseMentor om er veranderingen waardoor onbedoeld profielgegevens op het openbare internet komen te staan.

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Sessieovereenkomsten gesloten tussen HypnoseMentor (in deze bepaling aangeduid als: ‘zorgaanbieder’) en de Wederpartij.

91. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden van een Wederpartij, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.

9.2. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondeling informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een Sessieovereenkomsten komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de Wederpartij of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de Wederpartij, dan komt de Overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een Sessieovereenkomsten kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen

9.3. Duur van de sessieOvereenkomst en ontbinding

Tenzij in de Sessieovereenkomsten anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de Overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

Ieder der partijen is, onververminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de Sessieovereenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

– De Wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de Wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Enig recht van de Wederpartij op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de Wederpartij op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de Wederpartij te verrekenen met eventuele vorderingen die de Wederpartij heeft op de zorgaanbieder.

9.4. Annulering

Annulering van afspraken voortvloeiend uit een Sessieovereenkomsten dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de Wederpartij geen kosten verschuldigd
– Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de Wederpartij 50% van het bedrag van de afspraak verschuldigd.

Indien een consult op verzoek van de Wederpartij wordt verschoven naar een latere datum is de Wederpartij bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak.

Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

9.5. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de Wederpartij die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

De zorgaanbieder zal rapportages over behandeling/behandeltrajecten op aanvraag van de Wederpartij verstrekking met inachtneming van de AVG.

9.6. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de Sessieovereenkomsten niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de ) personen die met de uitvoering van de Sessieovereenkomsten is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij is staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

9.7. Facturering en betaling

Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. /omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

Dienstverlening voor de particuliere Wederpartij dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

Dienstverlening voor Wederpartij niet zijnde particulieren, al door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de Wederpartij binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekeningen, aan de zorgaanbieder te betalen.

Indien na de datum van de totstandkoming van de Sessieovereenkomsten een of meer prijsfacturen een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Indien sprake is van een traject runnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

Bij overschrijving van de betalingstermijn is de Wederpartij, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De Wederpartij is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Voorts komen alle buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de Wederpartij. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld Overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

9.8 Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de Wederpartij voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de Wederpartij door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade welke voortvloeiend uit de door haar eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten-verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de Wederpartij, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

9.9. Toepasselijkheid recht en geschillen

Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder is uitsluitend de rechter bevoegd om dit geschil kennis te nemen.

Op de tekst inzake de voorwaarden Sessieovereenkomsten is het auteursrecht van  https://gatgeschillen.nl  van toepassing.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door HypnoseMentor aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, op een door HypnoseMentor aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Wederpartij de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.

De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de HypnoseMentor te melden.

Wederpartijen van hypnosesessies betalen onmiddellijk na de sessie. In het geval in overleg een factuur wordt verzonden geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door HypnoseMentor is gewezen op de te late betaling en HypnoseMentor de Wederpartij een termijn van 14 kalenderdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-kalenderdagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de HypnoseMentor gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40. HypnoseMentor kan ten voordele van de Consument /afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van HypnoseMentor en de verplichtingen van de Wederpartij jegens HypnoseMentor onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is HypnoseMentor bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is HypnoseMentor bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst HypnoseMentor omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van HypnoseMentor kan  worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HypnoseMentor kan worden gevergd;
– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
– de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HypnoseMentor op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien HypnoseMentor de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is HypnoseMentor niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door HypnoseMentor geleden schade.

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft HypnoseMentor het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is HypnoseMentor bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst HypnoseMentor omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of  onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van HypnoseMentor kan worden gevergd.

HypnoseMentor behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen

Een tekortkoming kan niet aan HypnoseMentor of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HypnoseMentor geen invloed kan uitoefenen en waardoor HypnoseMentor niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: een tekortkoming van de externe hosting providers en toeleveranciers van HypnoseMentor. onderbrekingen of stortingen in de stroom- en/of telecommunicatie–   voorzieningen, Denial of Services (DoS) aanvallen, belemmeringen als gevolg van de door het door lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur. uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door HypnoseMentor in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel HypnoseMentor als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt HypnoseMentor zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien HypnoseMentor ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HypnoseMentor gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

HypnoseMentor staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door HypnoseMentor, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de HypnoseMentor kan doen gelden indien HypnoseMentor is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van HypnoseMentor, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst

HypnoseMentor streeft naar duidelijkheid en openheid in de communicatie die plaatsvindt met Wederpartij en is betrokken bij het voldoen aan alle bepalingen uit Overeenkomsten. Vragen en suggesties voor verbetering worden zorgvuldig overwogen.

Het klachtenreglement is bedoeld om aan te geven hoe HypnoseMentor omgaat met een klacht.

Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld volgens de hieronder opgenomen klachtenregelingen.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal HypnoseMentor de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen.

Pas wanneer HypnoseMentor de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

 

15.1. Klachtenregeling betreffende digitale en fysieke producten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HypnoseMentor.

Bij HypnoseMentor ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HypnoseMentor binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

HypnoseMentor is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van HypnoseMentor. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

– materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

– redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

HypnoseMentor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van Consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HypnoseMentor of zijn leidinggevende ondergeschikten.

HypnoseMentor is niet aansprakelijk in geval van overmacht waarbij wordt verstaan externe oorzaken die niet te voorzien zijn en waarop Hypnosementor geen invloed kan uitoefenen en waardoor HypnoseMentor niet is staat is om haar verplichtingen na te komen zoals ziekte, brand, bedrijfs- en technische storingen.

Hypnosementor is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

De Wederpartij dient de schade waarvoor HypnoseMentor aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de schade aan HypnoseMentor te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Indien om welke reden dan ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op een uitkering, is de aansprakelijkheid van HypnoseMentor in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in het desbetreffende jaar driemaal in rekening gebrachte en door Consument/Afnemer betaalde honorarium, tot een maximum van €1000,–. Aansprakelijkheid voor mondeling, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.

Elke aansprakelijkheid van de Wederpartij voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens HypnoseMentor is uitgesloten.

Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgewenst ter beschikking gesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt ieder invorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip op waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens HypnoseMentor indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door HypnoseMentor aan Wederpartij verleende dienst. HypnoseMentor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De Wederpartij vrijwaart HypnoseMentor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien HypnoseMentor door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden HypnoseMentor zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van HypnoseMentor en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Voor alle vorderingen jegens HypnoseMentor en de door HypnoseMentor (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij HypnoseMentor ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

HypnoseMentor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving HypnoseMentor behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan HypnoseMentor verstrekt, zal HypnoseMentor zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

HypnoseMentor mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is HypnoseMentor niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak HypnoseMentor gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en HypnoseMentor zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HypnoseMentor niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat HypnoseMentor de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

HypnoseMentor behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

De Wederpartij die digitale inhoud afneemt in de vorm van een audio-, video- of tekstbestand, dan wel gebruik maakt van gedownloade bestanden of streaming content al dan niet op drager gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat de digitale inhoud uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik en zal deze niet kopiëren om op enigerlei wijze te distribueren, te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

HypnoseMentor heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

HypnoseMentor zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 kalenderdagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene

Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum, dan wel onder een betreffende download link.

Voor wat betreft de Community geldt dat indien een lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat HypnoseMentor tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Bij een betaald lidmaatschap zal de contributie pro rato worden gerestitueerd.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HypnoseMentor partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen betreffende opleidingsactiviteiten: Deze kunnen aanhangig gemaakt worden bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op degeschillencommissie.nl overeenkomstig de Algemene-Voorwaarden-NRTO

Overige geschillen tussen HypnoseMentor en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

HypnoseMentor
Hoevestein 12
4903 SC Oosterhout
info@hypnosementor.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]– [Naam consumenten(en)/afnemer]– [Adres consument(en)][Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.