Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20096995.
Voorwaarden per 2-1-2018
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument/afnemer/deelnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument of afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud, producten en/of diensten aan consumenten of rechtspersonen aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Lid: De consument of afnemer die een gratis of betaald lidmaatschap heeft bij de Hypnose Community (https://hyposecommunity.nl) Community: De Hypnose Community website waar het lid op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken van informatie, audio’s, video’s,  e-books, ledeninformatie, uitwisselingsfora in combinatie met andere leden dat geplaatst is op https://hypnosecommunity.nl Client: De natuurlijke persoon die een of meerdere hypnosesessies afneemt. Deelnemer: De consument of afnemer die zich inschrijft voor een opleiding. Afnemer: de rechtspersoon – niet-natuurlijke persoon (bedrijf) dat producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand afneemt. Dag: kalenderdag; Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument of afnemer (rechtspersoon) wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/rechtspersoon en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Opleiding: Het aanbod van HypnoseMentor kan bestaan uit opleiding, training, cursussen, workshops, seminars hierna opleiding genoemd, waarbij kennisoverdracht plaatsvindt tussen een docent van HypnoseMentor dan wel een docent van een ander instituut. Hypnosessie: Dit betreft een individuele afspraak met een hypnotherapeut van HypnoseMentor, waarbij de consument/cliënt/afnemer een specifieke doelstelling formuleert om tijdens de sessie aan te werken. Groepshypnose sessies: Dit betreft sessies waarbij een hypnotherapeut van HypnoseMentor met een groep werkt aan een specifieke doelstelling.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
HypnoseMentor, tevens handelend onder OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands, Oostrom Organisatie Advies en Oostrom Productions, hierna HypnoseMentor genoemd. Telefoonnummer: 0162-455053 E-mailadres: info@hypnosementor.nl KvK-nummer: 20096995 Btw-identificatienummer: NL077447918B01 Rechtspersoon: Eenmanszaak
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HypnoseMentor en op elke tot stand gekomen overeenkomst zowel op afstand als op andere wijze afgesloten tussen HypnoseMentor en consument/cliënt of afnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HypnoseMentor, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aangeboden via een link in de betreffende digitale bestelformulieren op de websites dan wel meegezonden met de bevestigingen van aanmelding voor opleiding. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of afnemer beschikbaar gesteld via de website van HypnoseMentor of de website van de Hypnose Community. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden er tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn worden deze bij het aanbod vermeld. Daar waar het opleiding betreft zijn deze in de bevestiging van aanmelding opgenomen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden HypnoseMentor en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Indien HypnoseMentor niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HypnoseMentor in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Een lid kan deze overeenkomst aangaan in de hoedanigheid van consument en afnemer. Indien het lid een consument is, kan dus een beroep gedaan worden op het consumentenrecht en geniet consumentbescherming zoals het herroepingsrecht. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met HypnoseMentor zijn overeengekomen.
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/cliënt/deelnemer/afnemer/lid mogelijk te maken. Als HypnoseMentor gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HypnoseMentor niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/cliëntof afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 Lidmaatschap Community
Het basislidmaatchap van de Hypnose Community is gratis. HypnoseMentor kan besluiten om bepaalde delen van de website al dan niet tegen betaling aan leden of bepaalde groepen van leden beschikbaar te stellen. Het lidmaatschap komt tot stand door middel van registratie op de website. Een betaald lidmaatschap komt tot stand door middel van de lidmaatschapsbetaling of door het opgeven van de betalingsgegevens door het lid via telefoon, e-mail of schriftelijk. HypnoseMentor heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële lid te weigeren. Minderjarigen hebben te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming nodig van zijn ouder of voogd. Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derden te gebruiken. Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit Hypnosementor of het lid. Het opzeggen van een betaald lidmaatschap kan steeds uiterlijk één maand vóór het einde van de lidmaatschapsperiode. Een lidmaatschap met een betaling per maand kan voor het einde van de betaalde maand opgezegd worden. De opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail aan HypnoseMentor via de e-mail  info@hypnosementor.nl. De overeenkomst geldt voor de lidmaatschapsperiode en kan niet tussentijds worden opgezegd. Het lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot de Hypnose Community. Alle door HypnoseMentor verkregen informatie dient lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij lid aanwezige (computer)apparatuur of de door lid beheerde (online) software. Tenzij vooraf anders vermeld. Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 3 maanden na beëindiging. Rechten en plichten inzake de Community HypnoseMentor spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijde beschikbaar is. HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van door leden aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop, mocht dat na afspraak via het platform van de Community op enigerlei wijze worden aangeboden. HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor (commerciële) afspraken welke tussen leden worden gemaakt. HypnoseMentor behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het lidmaatschap. HypnoseMentor zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is. HypnoseMentor kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community. HypnoseMentor verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Community. Tenzij Lid aangeef deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt. HypnoseMentor spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet. HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. HypnoseMentor is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Gebruiker is geplaatst. HypnoseMentor behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Community of anderen. HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, festen buiten de Community welke door een lid zijn gemeld binnen de Community. HypnoseMentor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden digitale producten en biedt deze slechts aan ter informatie en HypnoseMentor ontvangt mogelijk een commissie bij elke verkoop van een digitaal product, aangeboden via de Community. HypnoseMentor behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te weigeren. Rechten en plichten Lid Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties. Lid dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan het lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan HypnoseMentor door te geven indien deze van toepassing zijn op het lidmaatschap. Lid dient zich volgens normale omgangsvormen en respectvol te gedragen binnen de Community. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding. Lid zal geen gegevens plaatsen in de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Lid is verplicht om medewerking te verlenen aan registratie, gegevensverstrekking of enig ander vraagstuk vanuit HypnoseMentor jegens het lid. Lid kiest er zelf voor om een digitaal product van derden aan te schaffen en is ervan bewust dat dit niet persé producten van HypnoseMentor zelf zijn. De Boards en Groepen zijn niet bedoeld voor persoonlijke reclame van de leden. Dergelijke uitingen kunnen worden verwijderd. Hypnose Community behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen en het lidmaatschap op te zeggen als de voorwaarden bij het gebruik worden genegeerd. De Boards zijn niet bedoeld voor de uitwisseling van vakinformatie tussen hypnotherapeuten. De Groepen kunnen wel gebruikt worden voor de uitwisseling van vakinformatie tussen hypnotherapeuten. Op https://hypnosecommunity.nl/conversations/community-voorwaarden kunnen aanvullingen worden geplaatst waarvan verwacht wordt dat de leden zich daaraan houden. Hypnose Community behoudt zich het recht voor om niet passende berichten te verwijderen.
Artikel 6 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/cliënt/deelnemer/afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument/cliënt/afnemer/lid het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HypnoseMentor langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de HypnoseMentor is bevestigd, kan de consument/cliënt/deelnemer of afnemer of lid de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HypnoseMentor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument of afnemer elektronisch kan betalen, zal HypnoseMentor daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Hypnose behoudt zich het recht voor om deelnemers aan opleiding te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Artikel 7 - Wijzigen overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt HypnoseMentor de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HypnoseMentor zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal HypnoseMentor de Wederpartij hierover van tevoren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal HypnoseMentor daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal HypnoseMentor proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. HypnoseMentor zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan HypnoseMentor kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en HypnoseMentor zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 8 – Herroepingsrecht
Bij producten: Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft HypnoseMentor het recht de consument/afnemer tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. HypnoseMentor mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument/afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. HypnoseMentor mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; Bij digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: De consument kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet ontbinden op grond van het herroepingsrecht vanwege de aard van het aangeschafte product. Bij opleiding: Na datum aanmelding voor een opleiding kan binnen 14 dagen kosteloos geannuleerd worden. Voorts kan de opleiding tot zeven dagen vóór aanvang geannuleerd worden, waarbij de deelnemer het recht heeft op teruggave van het opleidingsgeld met uitzondering van het bedrag van (eventuele) aanbetaling of inschrijfkosten welk bedrag als kosten in rekening wordt gebracht.
Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument /afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument/afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De consument/afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als HypnoseMentor hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Bij producten: Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft HypnoseMentor het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan HypnoseMentor. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de HypnoseMentor. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product in een deugdelijke verpakking terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door HypnoseMentor verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als HypnoseMentor niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als HypnoseMentor aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Bij opleiding: Afnemer/consument meldt binnen 14 dagen schriftelijk de annulering voor deelname aan de opleiding. Bij een individuele hypnosesessie: Cliënt kan tot 1 dag voor de individuele hypnosesessie kosteloos annuleren, hetzij via het geautomatiseerde systeem waarmee de afspraak is gemaakt, dan wel door het zenden van een schriftelijke annulering. HypnoseMentor kan bij latere annulering of het niet nakomen van de afspraak de volledige hypnosessie in rekening brengen.
Artikel 11 – Verplichtingen van HypnoseMentor bij herroeping
Als HypnoseMentor de melding van herroeping door de consument heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. HypnoseMentor vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door HypnoseMentor in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt, maar kan wachten met terugbetalen hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
HypnoseMentor sluit de volgende diensten uit van herroepingsrecht: Dienstovereenkomsten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode, zoals individuele of groep hypnosesessies en opleiding. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HypnoseMentor geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen. Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden. Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden.
Artikel 13 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Bepaalde diensten kunnen vanwege het feit dat het een beroepsopleiding kan betreffen uitgesloten zijn van BTW heffing.
Artikel 14 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
HypnoseMentor staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door HypnoseMentor, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de HypnoseMentor kan doen gelden indien HypnoseMentor is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van HypnoseMentor, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 15 – Levering en uitvoering
HypnoseMentor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan HypnoseMentor kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal HypnoseMentorgeaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal HypnoseMentor het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HypnoseMentor tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan HypnoseMentor bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 16 – Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument/afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Indien bij het volgen van een beroepsopleiding de mogelijkheid wordt gegeven tot het betalen in termijnen gaat de consument/afnemer de verplichting aan tot het betalen van alle termijnen. De consument/afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de HypnoseMentor te melden. Cliënten van hypnosesessies betalen onmiddellijk na de sessie. In het geval in overleg een factuur wordt verzonden geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de consument/cliënt/afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door HypnoseMentoris gewezen op de te late betaling en HypnoseMentorde consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de HypnoseMentor gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40. HypnoseMentor kan ten voordele van de consument /afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages. Aanvullend ten aanzien van betaalde lidmaatschappen van de Community Het basislidmaatschap is gratis. Bij betaalde lidmaatschappen geld dat deze steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Lid. HypnoseMentor is gerechtigd het account van het lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van lid op te schorten bij geen tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan. Lid is ervan op de hoogte dat lidmaatschapskosten middels online betaling worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal. Lid dient bij voornemens om in geval van automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met HypnoseMentor. HypnoseMentor brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening en Lid betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte lidmaatschapskosten inclusief het hoge BTW tarief. Het is niet toegestaan het lidmaatschap tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van het lid niet op.
Artikel 17 Aansprakelijkheid HypnoseMentor
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. HpynoseMentor is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van HpynoseMentor. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
HpynoseMentor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HypnoseMentor of zijn leidinggevende ondergeschikten. HypnoseMentor is niet aansprakelijk in geval van overmacht waarbij wordt verstaan externe oorzaken die niet te voorzien zijn en waarop Hypnosementor geen invloed kan uitoefenen en waardoor HypnoseMentor niet is staat is om haar verplichtingen na te komen zoals ziekte, brand, bedrijfs- en technische storen betreffende de locatie van opleiding. Hypnosementor is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. De Wederpartij dient de schade waarvoor HypnoseMentor aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan HypnoseMentor te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Indien om welke reden dan ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op een uitkering, is de aansprakelijkheid van HypnoseMentor in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in het desbetreffende jaar driemaal in rekening gebrachte en door Consument/Cliënt/Afnemer betaalde honorarium, tot een maximum van € 1000. Aansprakelijkheid voor mondeling, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van de consument/cliënt/afnemer voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens HypnoseMentor is uitgesloten. Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgewenst ter beschikking gesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt ieder invorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip op waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens HypnoseMentor indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door HypnoseMentor aan consument/cliënt/afnemer verleende dienst. HypnoseMentor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aanvullende aansprakelijkheid Community HypnoseMentor is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van het lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade al gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community. Het lid zal HypnoseMentor en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten,ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Lid van de Community. Door HypnoseMentor opgegeven verwerkingstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. HypnoseMentor is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreven. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HypnoseMentor.
Artikel 18 – Klachtenregeling
HypnoseMentor streeft naar duidelijkheid en openheid in de communicatie die plaatsvindt met consument/afnemer en is betrokken bij het voldoen aan alle bepalingen uit overeenkomsten. Vragen en suggesties voor verbetering worden zorgvuldig overwogen. Het klachtenreglement is bedoeld om aan te geven hoe HypnoseMentor omgaat met een klacht. Een klacht is een uiting van ongenoegen over de levering van een product, dienst, opleiding of hypnosesessie of de manier waarop door iemand in dienst van HypnoseMentor is behandeld. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld volgens de hieronder opgenomen klachtenregelingen. Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal HypnoseMentor de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer HypnoseMentor de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen. Klachtenregeling betreffende digitale en fysieke producten Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument/cliënt/afnemer/lid de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HypnoseMentor. Bij HypnoseMentor ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HypnoseMentor binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/cliënt/afnemer/lid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat dan is het Nederlandse recht van toepassing. Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek. Klachtenregeling opleidingen Bij HypnoseMentor ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HypnoseMentor binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument /afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn in onderling overleg kan worden opgelost kan de klacht worden voorgelegd aan mediation, waarbij de kosten van mediation voor een gelijk gedeelte ten laste van partijen komen. De mediation eindigt als partijen tot een schriftelijke overeenkomst komen over de klacht of als één van de partijen zich schriftelijk terug trekt uit de mediation of als de mediator zich schriftelijk terugtrekt en er geen andere mediator voor in de plaats komt. Pas als mediaton is beëindigd en er geen schriftelijke overeenkomst over de klacht is vastgelegd is het Nederlands recht van toepassing. HypnoseMentor is verplicht om klachten welke voortvloeien vanuit de opleidingen die onder de handelsnaam OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands worden gegeven en welke niet voor consument of afnemer tot een bevredigende oplossing komen binnen 30 dagen te melden aan het hoofdkantoor van OMNI Hypnosis Training Center® in Zurich/Zwitserland. OMNI Hypnosis Training Center® Zurich/Zwitserland. OMNI Hypnosis Training Center® Zurich/Zwitserland komt dan met een bindend advies om de klacht op te lossen. Hypnosesessies – individueel en groeps Cliënt/Afnemer is ervan op de hoogte dat op HypnoseMentor een inspanningsverplichting rust en geen resultaatsverplichting. Indien de consument een klacht heeft over de hypnosesessie, dan wordt deze klacht schriftelijk ingediend bij HypnoseMentor. Bij HypnoseMentor ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HypnoseMentor binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/cliënt/afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet binnen een redelijke in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat kan de consument/cliënt/afnemer een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg met het identificatienummer van HypnoseMentor 1452.
Artikel 19 – Opschorting en ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft HypnoseMentor het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is HypnoseMentor bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is HypnoseMentor bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de Overeenkomst HypnoseMentor omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
  • Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HypnoseMentor op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 20 - Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart HypnoseMentor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien HypnoseMentor door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden HypnoseMentor zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van HypnoseMentor en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 21 - Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens HypnoseMentor en de door HypnoseMentor (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij HpynoseMentor ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak. Voor cliënten inzake hypnosesessies wordt de verjaringstermijn van het Klachtenportaal Zorg gevolgd.
Artikel 22 - Copyright verklaring en intellectuele eigendom
Van deelnemers aan een opleiding kan ondertekening van een copyright verklaring worden gevraagd, waarbij de deelnemer nadrukkelijk ondertekent dat het ontvangen opleidingsmateriaal in welke vorm dan ook het intellectuele eigendom is van HypnoseMentor of andere belanghebbenden en dat vermenigvuldiging van het materiaal op welke wijze dan ook niet is toegestaan. HypnoseMentor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving HypnoseMentor behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. HypnoseMentor behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving HypnoseMentor behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Intellectuele eigendomsrechten Community Lid dient toegang tot de Community direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Het lid kan contact opnemen met HypnoseMentor middels e-mail indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap van Lid. HypnoseMentor ismniet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat lid de betaling heeft voldaan. HypnoseMentor streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de Community. HypnoseMentor staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat lid op grond van het lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten. HypnoseMentor is niet verantwoordelijk van gebreken door design- en/of programmeerfouten van de Community, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Community. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat HypnoseMentor ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan HypnoseMentor. Het is het lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen. Het is lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren. Het Lidmaatschap van het lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met HypnoseMentor is overeengekomen.
Artikel 23 Privacy
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan HypnoseMentor verstrekt, zal HypnoseMentor zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. HypnoseMentor mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is HypnoseMentor niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak HypnoseMentor gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en HypnoseMentor zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HypnoseMentor niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat HypnoseMentor de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. HypnoseMentor behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. Aanvullend ten aanzien van de Community HypnoseMentor respecteert de privacy van het lid. HypnoseMentor zal de persoonsgegevens van het lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met privacyverklaring welke op de website www.hypnosementor.nl is opgenomen. Het lid stemt in met deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. HypnoseMentor zal nimmer persoonsgegevens van lid verkopen aan derden, mits dit om de volledige Community gaat bij een bedrijfsovername en HypnoseMentor zal het lid daarover vooraf informeren. Gegevens verstrekt door lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving. Lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens in de Community. Aan de leden wordt gevraagd om in te schrijven onder eigen naam en niet met een pseudoniem. De profielen worden zo goed mogelijk afgeschermd van het openbare internet, maar zijn wel zichtbaar na inloggen voor de gehele Community. We vinden privacy belangrijk en mensen kunnen legitieme redenen hebben om hun persoonsgegevens af te schermen. We hebben dat zo goed mogelijk proberen te doen ten opzichte van het openbare internet, maar gezien de open community die we willen zijn kan dat niet volledig. HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld als door oorzaken buiten HypnoseMentor om er veranderingen waardoor onbedoeld profielgegevens op het openbare internet komen te staan.
Artikel 24 Overmacht
HypnoseMentor is niet gehouden tot het nakomen van een of meerdere verplichtingen indien  daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van HypnoseMentor. b) onderbrekingen of stortingen in de stroom- en/of telecommunicatie–   voorzieningen. c) belemmeringen als gevolg van de door het door lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur. d) brand of wateroverlast e) Denial of Services (DoS) aanvallen f) Snelheid van het systeem g) door HypnoseMentor onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van HypnoseMentor afhankelijk is. Wanneer de overmacht situatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, heeft het lid het recht om het Lidmaatschap middels ontbinding via e-mail te beëindigen zonder dat HypnoseMentor tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Indien HypnoseMentor door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overzicht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Het lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
Artikel 25 - Annulering door HypnoseMentor
Bij annulering door HypnoseMentor wordt het reeds betaalde binnen 14 dagen aan consument/cliënt/afnemer terugbetaald. HypnoseMentor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding zoals reiskosten, verblijfskosten etc.
Artikel 26 - Wijzigen algemene voorwaarden
HypnoseMentor heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. HypnoseMentor zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum, dan wel onder een beterffende download link. Voor wat betreft de Community geldt dat indien een lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat HypnoseMentor tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Bij een betaald lidmaatschaps zal de contributie pro rato worden gerestitueerd.
Artikel 27 Nadere bepaling ten aanzien van digitale inhoud
De consument/rechtspersoon/lid die digitale inhoud afneemt in de vorm van een audio- , video- of tekstbestand, dan wel gebruik maakt van gedownloade bestanden of streaming content al dan niet op drager gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat de digitale inhoud uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik en zal deze niet kopiëren om op enigerlei wijze te distribueren, te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 28 - Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HypnoseMentor partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

HypnoseMentor
Hoevestein 12
4903 SC Oosterhout
info@hypnosementor.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]– [Naam consumenten(en)/afnemer]– [Adres consument(en)][Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.