Klachtenregeling opleiding

Klachtenregeling betreffende opleidingen

1. Een klacht is een uiting van ongenoegen of onvrede wanneer een afspraak door HypnoseMentor  niet wordt nagekomen of wanneer iemand het niet eens is met de wijze waarop hij/zij bejegend of behandeld wordt door een van onze medewerkers. Een ontvangen klacht wordt ten alle tijde vertrouwelijk behandeld.

2. Klachten worden binnen een periode van 14 dagen na het ontstaan schriftelijk gericht aan de directeur van HypnoseMentor (info@hypnosementor.nl)

3. De directeur verzamelt alle benodigde informatie met betrekking tot de klacht en probeert deze klacht direct op te lossen. Binnen een week wordt een ontvangstbevestiging van de klacht verzonden.  Binnen vier weken proberen wij tot een oplossing van de klacht te komen. Als er meer tijd mee gemoeid is, wordt dit teruggekoppeld aan de persoon die de klacht heeft ingediend.

4. Mochten wij er met de klager niet tot een goede oplossing komen, dan verwijzen wij u naar de Geschillencommissie NRTO.

5. Jaarlijks stelt de directeur een lijst op van de ontvangen klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld. Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van een jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier.