Wij willen jaarlijks meer dan 7500 vluchtelingen helpen met een zelfhulp Vredesopbouw Initiatief

Wij willen jaarlijks meer dan 7500 vluchtelingen helpen met een zelfhulp Vredesopbouw Initiatief

We zullen jaarlijks meer dan 7500 vluchtelingen helpen die lijden onder posttraumatische stressstoornissen (PSTD) met een Initiatief voor zelfhulp bij vredesopbouw.

De huidige en toekomstige uitdaging

De meer dan 12 miljoen Syriërs – waarvan de helft kinderen – die hun huizen zijn ontvlucht om zichzelf en hun gezinnen te beschermen, hebben te maken gehad met onuitsprekelijk geweld. Zowel tijdens de oorlog in Syrië als tijdens hun migratie. Deze ervaringen zijn traumatisch. Het effect op de langere termijn kan nog groter zijn dan gedacht.

Uit een nieuw onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de helft van de Syrische vluchtelingen die naar Duitsland zijn gevlucht psychisch leed en psychische stoornissen ondervinden als gevolg van trauma’s (Kamer van Psychotherapeuten in Duitsland). Er worden drie belangrijke potentieel traumatische achtergronden geregistreerd: betrokken zijn bij een oorlog in Syrië, vluchteling zijn en aankomen in een nieuw vreemd land met een onbekende cultuur.

Meer dan de helft van de vluchtelingen werd gediagnosticeerd met psychische aandoeningen, waaronder posttraumatische stressstoornissen en de daaruit voortvloeiende depressie. Uit de bevindingen bleek ook dat 40 % van de volwassen vluchtelingen nachtmerries ondervond. 50 % had flashbacks en beleefde opnieuw een traumatische gebeurtenis. 40 % van de geëvalueerde kinderen was getuige van geweld en 26 % had gezien hoe hun families werden aangevallen.

De vraag naar psychotherapie is in Duitsland nu al twintig keer zo groot als de vraag naar psychotherapie in de huidige diensten. De situatie in Libanon of Jordanië is nog erger. Nog voor de vluchtelingenstroom waren er voor de lokale bevolking in dit opzicht onvoldoende voorzieningen.

Vluchtelingen

Ontsnappen aan de hongerdood: ongeveer 1500 burgers – ongeveer 10% van de bevolking – zijn hardop het Palestijnse kamp Jarmuk nabij Damascus verlaten (bron: Reuters)

 

 

Een psychologisch team van de Yarmouk University of Irbid (Noord-Jordanië) onderzocht 155 Syrische vluchtelingen die in vluchtelingenkampen in het noordelijk deel van Jordanië wonen. Het doel van deze studie was om posttraumatische stressstoornissen te onderzoeken.

Deze studie concludeert:

“Echte oorlogservaringen die de posttraumatische stressstoornis hebben veroorzaakt, kunnen angst, spanning en rusteloosheid bij gezinnen veroorzaken. Syrische vluchtelingen hebben veel last gehad van deze emoties. Sommigen van hen zijn getuige geweest van de dood van vrienden, buren of naaste familieleden. Ze zijn gedwongen uit hun huizen verwijderd vanwege deze verschrikkelijke beproeving. Een aantal vluchtelingen heeft alles wat zij bezaten verloren. Deze verliezen hebben ervoor gezorgd dat ze PTSS ondergaan”.

Wanhopige noodzaak om trauma en de horror te overwinnen

Uit de resultaten van het Jordaanse onderzoek blijkt dat vluchtelingen die de traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, meer te lijden hebben gehad. Volgens Human Care Syrië leven er ongeveer 2,4 miljoen vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Van deze vluchtelingen leefden er meer dan 530.000 in Jordanië, waarvan ongeveer vijftig procent kinderen. Ook ouders hebben hetzelfde lot ondergaan. Een andere bevinding van dit onderzoek is dat vrouwen meer dan mannen lijden onder de effecten van PTSS. Ze zijn gevoelig en kunnen worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen zoals seksueel misbruik, verlies van echtgenoten, lichamelijk letsel en de dood. Daardoor werden zij getroffen door meer posttraumatische stressstoornis. Goed opgeleide mensen werden meer beïnvloed door de traumatische gebeurtenissen dan lager opgeleide mensen. Evenzo leken gehuwde deelnemers meer last te hebben van de traumatische gebeurtenissen dan alleenstaanden. Dit kan te wijten zijn aan hun angst voor hun echtgenoten en andere familieleden.

Andere factoren die tot de PTSS hebben bijgedragen waren verwanten die lichamelijk gewond raakten of verloren gingen in de traumatische gebeurtenissen, of die gehoord, gezien of aan de traumatische gebeurtenissen zelf blootgesteld werden. De studie probeerde de kwalen van oorlogen bloot te leggen, die diepe wonden en psychologische angsten veroorzaken vanwege hun verschrikkingen. Het tweede doel van het document was licht te werpen op de erbarmelijke omstandigheden van het Syrische volk, de pijn, het lijden en de stressvolle levens van mensen die gered zijn van dood, foltering en vernieling van oorlog.

Er is meer nodig dan steun om te overleven

Op basis van de onderzoeksresultaten hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen gedaan. Ten eerste hebben de Syrische vluchtelingen niet alleen financiële en logistieke steun nodig, maar hebben zij ook dringend behoefte aan serieuze psychologische hulp en steun om hun trauma en de verschrikkingen die zij hebben doorgemaakt en nog steeds ondervinden. In de tweede plaats moeten soortgelijke studies worden uitgevoerd op Jordaanse scholen waar Syrische kinderen naartoe gaan om hun leermoeilijkheden en leed op te helderen. Ten derde moeten Syrische vrouwen naast fysiotherapie ook psychologische therapie krijgen van de Internationale Gemeenschap “.

Om deze symptomen het hoofd te bieden, ontwikkelen vluchtelingen vaak maladaptieve copingstrategieën zoals vermijding, gedachteonderdrukking, geruchten en afleiding die het vermogen van het individu blokkeren om traumatische gebeurtenissen volledig te verwerken. Geloofsovertuigingen die voortvloeien uit’ lessen’ die tijdens de oorlog zijn geleerd, dragen op hun beurt bij tot het individuele gevoel dat de traumatische gebeurtenissen schadelijke gevolgen zullen blijven hebben in het heden en een gevoel van “actuele dreiging” zullen blijven oproepen.

Maar: De diensten zijn niet klaar om de situatie het hoofd te bieden, het voorbeeld van Jordanië.

Volgens de WHO waren er in 2016 64 psychiatrische poliklinieken in Jordanië, die diensten leverden aan naar schatting 305 gebruikers per 100.000 inwoners. Er zijn 8,27 bedden per 100.000 inwoners in de Jordaanse psychiatrische ziekenhuizen, die 45 patiënten per 100.000 inwoners bedienen en een bezettingsgraad van 97 procent hebben. De meest voorkomende diagnose die zowel bij poliklinieken als in psychiatrische ziekenhuizen werd gesteld, was schizofrenie. Er is een gebrek aan opleiding op het gebied van geestelijke gezondheid voor werknemers in de eerstelijnsgezondheidszorg en de interactie tussen de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg is zeldzaam.

Terwijl er een groot aantal internationale ngo’s en VN-organisaties psychosociale diensten leverden, waren er slechts enkele lokale organisaties die deze diensten aanboden, en de opleiding van personeel in de geestelijke gezondheidszorg over psychosociale interventies wordt zelden gegeven.

Het precieze aantal personeelsleden voor geestelijke gezondheidszorg was onbekend, zowel voor de publieke als de particuliere sector. Uit schattingen op basis van bestaande gegevens blijkt echter dat het aantal geestelijke gezondheidswerkers per hoofd van de bevolking relatief laag is; er zijn naar schatting 1,09 psychiaters, 0,54 andere artsen (niet in de psychiatrie gespecialiseerde artsen), 3,95 verpleegkundigen (zowel geassocieerde als geregistreerde verpleegkundigen, niet gespecialiseerd in geestelijke gezondheid), 0,27 psychologen, 0,3 maatschappelijk werkers en 0,09 arbeidstherapeuten per 100.000 inwoners. Bovendien zijn de personele middelen ongelijk verdeeld, aangezien een groot deel van de geestelijke gezondheidswerkers werkzaam is in psychiatrische ziekenhuizen in de buurt van de hoofdstad, waar slechts 36 procent van de bevolking woont.

Voorlichting en bewustmakingscampagnes zijn zeldzaam. Er zijn geen coördinerende instanties die toezicht houden op bewustmakingscampagnes over geestelijke gezondheid en er is een gebrek aan samenwerking tussen de geestelijke gezondheid en andere relevante sectoren.

Conclusie en noodzaak van actie

Zelfs zonder Syrische vluchtelingen hebben mensen met geestelijke gezondheidsproblemen moeite om in Jordanië diensten van goede kwaliteit te vinden. Terwijl de internationale hulp van bovenaf werkt aan de verbetering van het algemene systeem voor geestelijke gezondheidszorg, lijkt de particuliere sector nog steeds verwaarloosd. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen de meeste getraumatiseerde personen onder de vluchtelingen de rest van hun leven onbehandeld blijven.

Uit het bovenstaande kunnen we besluiten met de volgende hypothese.

Tekst

Hypnose is de enige kernmethode voor trauma transformatie

Onmiddellijke respons met therapeutische methoden die snelle resultaten geven is vereist. We kunnen er ook zeker van zijn dat een dergelijke steun, als deze door een zelfstandige energieke particuliere sector kan worden verleend, de diensten zich sneller kunnen verspreiden dan wanneer deze door de staatsorganisaties en internationale NGO’s zou worden verleend.

Gebaseerd op zijn psycho-therapeutische ervaring in het werken met Amerikaanse terugkeerders van de slagvelden van de tweede wereldoorlog verklaarde US-Professor Dr. John Watkins, de latere ontwikkelaar van Ego-States Therapy, al in 1948:

Uit een aantal van deze gevallen kunnen we concluderen dat de enucleatie van enkele van de ernstigste conflicten, samen met een aanpassing van omgevingsfactoren, aanzienlijke verlichting kan brengen. Deze’ beperkte-help therapie’ kan door middel van hypnose op grotere schaal gebruikt worden om neurotische mensen te helpen die zich nooit een volledige psychoanalyse kunnen veroorloven “. (John G. Watkins, Ph. D.: Hypnotherapie van War Neuroses. Een Casebook van een klinisch psycholoog. Roland Press Company 1948, p. 351).

Dr. Fredric Mau, toont in het samenvatten van recente metastudies bewijsmateriaal dat hypnose de methode van keus in het werk met hoogst getraumatiseerde mensen zou moeten zijn. Mensen die PTSS vertonen zijn meer hypnotiseerbaar en hypnose heeft daarom een hoge effectiviteit bij de behandeling ervan. Als een top-down neurologisch proces, biedt hypnose een methode om de lichaamservaring van angst en paniek te overwinnen en overschrijven en om traumatische ervaringen los te laten. Zo gaat het in op nieuwe emotionele ervaringen die via het proces van reconsolitatie worden opgenomen in gereviseerde herinneringen. Het gebruik van deze opportuniteitshypnose kan nieuwe manieren van gedrag en beleving van de wereld in verschillende contexten versterken.

Wat kunnen 100 zelfstandige traumatherapeuten bereiken?

Hypothese: Verondersteld dat we een groep van minstens 100 onafhankelijke trauma- en oorlogstherapeuten/consulenten in het Midden-Oosten werkzaam hebben, kan verwacht worden dat elk van deze therapeuten 3 tot 4 traumaverwerkingssessies per dag kan doen. Voor elke cliënt geldt een gemiddeld totaal aantal van 5 tot 10 sessies. Dit betekent dat elke therapeut 15 sessies per week zal doen (60/maand of 600 per jaar). Als een gemiddelde van acht sessies per cliënt als berekeningsgrondslag wordt genomen, kan één therapeut in één jaar tijd met 75 cliënten werken. 100 therapeuten zouden dus 60.000 sessies uitvoeren, waardoor ze 7.500 getraumatiseerde mensen zouden helpen en een groot deel van de USD 825 miljoen zouden besparen, wat het trauma van deze mensen uiteindelijk de samenleving zou kosten.

Aangezien het moeilijk is om de kosten per hoofd van de Syrische vluchtelingen voor PTSS te schatten, moeten we vertrouwen op vergelijkbare studies. De totale kosten per slachtoffer van verkrachting worden bijvoorbeeld geschat op 110 duizend dollar, omdat veel verkrachtingsslachtoffers herhaaldelijk worden mishandeld. De raming is onderverdeeld in de volgende categorieën: 500 USD voor onmiddellijke medische verzorging, 2 400 USD voor geestelijke gezondheidszorg, 2 200 USD voor arbeidsverzuim en 104 900 USD voor pijn en lijden. Dit laatste cijfer is gebaseerd op onderzoek naar de prevalentie van verkrachtingstrauma syndroom, emotionele instortingen onder verkrachtingsslachtoffers en andere levenslange lichamelijke verschijningsvormen van seksueel trauma.

Als tien procent van de 534.000 Syrische vluchtelingen in Jordanië lijden aan PTSS, zouden we 53.000 getraumatiseerde personen kunnen verwachten die elk 110.000 dollar of in totaal vijf miljard achthonderd dertig miljoen dollar kosten. Als we verwachten dat elke OMNI trauma therapeut 75 cliënten per jaar of in totaal 7500 cliënten per jaar bedient, dan zou dat een maatschappelijk voordeel opleveren van naar schatting USD 825 miljoen in slechts één jaar. Zelfs als de 100 therapeuten USD 500, – per patiënt in rekening brengen voor een globale therapierekening van USD 3,75 miljoen, kunnen we ons het aanzienlijke voordeel bedenken dat de OMNI trauma therapeuten zouden behalen.

Wij denken dat het een van de beste sociale gezondheidsinvesteringen ooit zou kunnen zijn. Dit opleidings- en onderzoeksproject zal dit moeten aantonen.

Om efficiënt te kunnen werken is het belangrijk dat gekwalificeerde lokale traumabehandelingen, traumaverwerkende beroepsbeoefenaren – binnen hun werkcontext – facilitatoren, promotoren of leiders worden van processen die van invloed zullen zijn op de levenskwaliteit van duizenden mensen die door oorlog worden getroffen en zo de impact op huidige en toekomstige gewelddadige conflicten verminderen. Met andere woorden: de opleiding moet gericht zijn op de lokale bevolking.

Ondersteunende mechanismen en systemen kunnen worden opgezet zodat de professionals kunnen rekenen op een netwerk van traumaspecialisten en praktijkmensen voor snelle reflectie, intervisie, coaching, ontwikkeling van hun bedrijf en psychosociale ondersteuning. Zo zal de efficiëntie van de professionals gestaag toenemen.

Om het proces duurzaam in gang te houden, zal een volwaardig zelfhulppromotiesysteem moeten worden opgezet.

De uitdaging is nu de handen ineen te slaan om een dergelijke onderneming te financieren.

#caspeafoundation

 

Bij de hoofdfoto: Dagelijks leven in Zaatari vluchtelingenkamp. World Bank fotocollectie.

Artikel met toestemming van Claude Ribaux overgenomen en vertaald uit het Engels. Klik hier voor oorspronkelijke artikel.

BewarenBewaren

Tinnitus aanpakken met hypnotherapie

Tinnitus aanpakken met hypnotherapie

Stressvolle of onduidelijke en onzekere factoren op het werk kunnen een factor zijn in het ontstaan van tinnitus. Innerlijke stress verergert oorsuizen. Tinnitus aanpakken met hypnotherapie is een goede optie.

Wat is tinnitus

Wanneer het rinkelt, piept, fluit, bromt, brult of voortdurend sist in het oor en er is geen aanwijsbare oorzaak, dan kan er sprake zijn van tinnitus. In Zwitserland hebben zo’n 550.000 mensen last van oorsuizen, c.q. tinnitus, waarvan zo’n 70% in ernstige mate. Dat is in economisch opzicht relevant omdat tinnitus zorgt voor verminderde prestaties in het werk en vermindering van sociale competentie. Opvallend vaak krijgen mensen last van ruis die werkzaam zijn in grote kantooromgevingen of call centers en die ingespannen werk verrichten in combinatie met lawaai in de omgeving. Depressiviteit, minder plezier in het werk, verminderde interesse, concentratiestoringen, slaapstoringen, sociaal terugtrekken en verminderd prestatievermogen kunnen het gevolg zijn. Een beschermingsreactie van de hersenen als gevolg van de tinnitus, dat wil zeggen er volgt een reactie van de hersenen op de ruis waardoor het probleem verergert.  Meestal komt met de tinnitus zelfverwijt, woede of zelfhaat. Zo’n 1% van de mensen die geconfronteerd worden met tinnitus trekt zich volledig terug. Ze leven dan niet met de tinnitus, maar in de tinnitus.

Hoe ontstaat Tinnitus?

Vaak ontstaat tinnitus op grond van een externe factor, zoals een schot, schreeuw, luide muziek, maar ook vaak als er een belangrijke verandering optreedt in de sociale omgeving.  Bijvoorbeeld er wordt een nieuwe manager benoemd. Een voorbeeld waarbij de tinnitus inzette is het moment waarop een man zijn vrouw verloor. Ook conflicten op het werk en pesten kunnen een rol spelen in het ontstaan van tinnitus. Een ander voorbeeld is het verplaatst worden naar een andere afdeling waarbij de functie niet helemaal duidelijk wordt aangegeven door de leidinggevende of er zijn eindeloze gesprekken die op monotone toon worden gevoerd en waarbij er geen ruimte is voor veranderingen. Onduidelijkheid en onzekerheid in het werk of in privéomstandigheden kunnen tinnitus veroorzaken. Dat kan een overgevoeligheid voor ruis veroorzaken, maar kan zo ver gaan dat er ook slaapstoornissen of depressie door ontstaan. Zelfs wanneer de ruis in het oor stopt, kan de verwerking in de hersenen verdergaan, waarbij men kan spreken over een gecentraliseerde tinnitus, vergelijkbaar met de fantoompijn van ledemaat die geamputeerd is.

Wat is belangrijk om over tinnitus weten?

 • Mensen praten niet gauw over tinnitus. Het kan toch immers ook weer weggaan? Het onderwerp is taboe omdat men zich vaak schuldig voelt over oorsuizen. Daarom is het belangrijk om je te realiseren dat het aangepakt kan worden.
 • Bij meer dan 80% van de tinnitus gevallen is er geen sprake van een fysieke oorzaak. Tinnitus zonder oorletsel wijst op een neurologische of psychosomatische oorzaak. Het gaat meestal om een voorbijgaande verstoring. Vaak is tinnitus slechts een waarschuwingssignaal.
 • Mensen die last hebben van tinnitus doen vaak weinig voor zichzelf. 95% van de mensen die last hebben van tinnitus zijn bijzonder sociaal en doen van alles voor hun familie, beroep of gezin. Ze komen zelf vaak tekort. Daarom is het van belang dat mensen die last hebben van tinnitus oefenen en leren om aan zichzelf te geven wat ze ook voor anderen betekenen. Deze stap betekent een overwinning omdat daarmee ook moet worden toegegeven dat niet goed voor zichzelf gezorgd wordt. De subjectieve tinnitus is een autonomie-signaal. Een nieuwe richting moet worden gekozen.
 • Zelfcontrole en de omgang met controle zijn belangrijk voor mensen met tinnitus. Ze willen alles goed doen voor minstens 150%. Omdat dit niet mogelijk is lopen ze vaak met een slecht geweten achter een onbereikbaar doel aan.
 • Bij tinnitus is er veel levenskracht in het hoofd, de nek en borstreek verzameld en weinig in het bekken, de benen en de voeten. Tinnitus is als tandpijn: Afleiding helpt, echter focus op de tinnitus versterkt de tinnitus.
 • Zorgen voor goede aarding kalmeert het lichaam en de gedachten, vermindert de angst en versterkt zelfvertrouwen, versterkt het zelfbewustzijn en vergroot het zelfbeeld waardoor de tinnitus kan verminderen.
 • Belangrijk is dat boosheid en ergernis uitgedrukt worden, waardoor de innerlijke roep (tinnitus) verminderd kan worden.

Behandeling van tinnitus met hypnotherapie

Hypnotherapie kan op twee manieren worden ingezet om tinnitus te behandelen.

 1. Om het gevoel van de tinnitus en stress te veranderen.
 2. Om de sociale en psychische oorzaken van tinnitus op te lossen (regressie naar de oorzaak).

1. Verandering van de tinnitus-stress door middel van hypnotherapie

Een oefening met tinnitus

Verplaats je aandacht naar binnen en neem je lichaam waar. Wat voel je op dit moment? Denk je nu aan STRESS of aan OORSUIZEN. Let daarbij op welke lichaamsreactie wordt opgeroepen, misschien een gevoel dat daarbij verbonden is. Zoek nu uit hoe je fysieke systeem op deze stress reageert. Geef daarbij het stressgevoel een cijfer op een schaal van 1-10. Open dan weer je ogen. Spreek nu je eigen telefoonnummer van achter naar voren uit en doe dan weer onmiddellijk je ogen dicht. Denk nu aan een moment waarbij je je diepste waardering tegen een persoon hebt uitgesproken. Voel nu waar in je lichaam deze waardering thuishoort. Waar voel je dit gevoel het sterkst. Leg op deze plaats je hand: Hoe voelt dat? Probeer nu weer terug te denken aan de stressveroorzaker tinnitus. Let er vooral op wat er nu anders is dan eerst. Hoe sterk is het stressniveau op de schaal van 1-10. Laat je aandacht nu weer terugkomen.

Bij de meeste mensen verandert na deze oefening het gevoel van stress. Hoe is dat voor jou? Wat gebeurde er van binnen? Heeft er een tegengestelde conditionering plaatsgevonden? Op deze wijze kun je tinnitus zelf behandelen.

Bij hypnotherapie werken we met de tinnitus met het doel: “Het maakt niet uit of er tinnitus is of niet.” Het organisme is in staat om er aan te wennen, net zoals je gewend wordt aan een bril, maar niet langer merkt dat je die draagt. Dat wil zeggen de voortdurende toon verdwijnt. Het heeft geen betekenis meer. Daar werken we aan. Wordt de tinnitus minder? Het gaat meer naar de achtergrond dan dat men het niet meer waarneemt. Als de aandacht er weer op wordt gericht kan het weer gehoord worden

2. Regressie naar de oorzaak en het oplossen

Het aanpakken van de psychische en sociale oorzaken van tinnitus.

De inwerking van de psycho-sociale oorzaken van tinnitus kunnen met behulp van regressie naar de oorzaak aangepakt worden: Door middel van regressie, een reis door de tijd, komt men terug op het eerste moment waar tinnitus ontstaan is. Deze methode om de oorzaak te onthullen is de snelste weg naar een oplossing. Op deze wijze kunnen complexe factoren en problemen die verband houden met het ontstaan van tinnitus terugvinden en oplossen en kan de client een krachtige verbetering ervaren.

Auteur

Deze informatie is met toestemming vertaald vanuit het oorspronkelijke werk van Claude André Ribaux (lic. phil.). Hij is al meer dan 15 jaar zelfstandig coach, trainer, mediator. Hij heeft opleiding in sociologie gevolgd en was meer dan 10 jaar projectmanager voor een internationale gezondheidsprogramma’s. Daarnaast werkte hij met conflictmanagement voor de Duitse en Zwitserse overheid. Hij heeft tal van aanvullende opleidingen gevolgd zoals NLP, Wingwave coaching. Hij is docent OMNI-hypnotherapie.  Meer over zijn werk: http://www.coach365.ch/

 

Meer informatie

 • Als je op zoek bent naar een hypnotherapie die werkt met regressie naar de oorzaak kun je kijken op  www.omnifinder.net.
 • Ben je op zoek naar een opleiding hypnotherapie waarbij regressie naar de oorzaak sterk is geïntegreerd kijk dan op de volgend elink https://hypnosementor.nl/omni-hypnotherapieopleiding/
 • Studie over tinnitus en hypnotherapie: Steinriede, Rüdiger: Tinnitus und Hörsturz, in: Revenstorf, Dirk und Peter, Burkhard (Hrsg.): Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin. Manual für die Praxis. 2. überarbeitete Auflage, Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2009, S.704-721.